Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, z siedzibą w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 168. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg Bieruniu określonych przepisami prawa. Podawanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu w Bieruniu.